TZ – O studii Arniky neposkytlo město novinářům pravdivé informace

JIHLAVA – Magistrát Jihlavy překrucuje vyjádření členů sdružení Společně pro Vysočinu a prezentuje jen část skutečných událostí. Tak zní reakce Arniky a zástupců Společně pro Vysočinu na nedávné výroky představitelů města a magistrátu. Oba spolky se dále ohrazují proti nařčení, že byla nabídnutá cena přemrštěná a považují za nutné uvést městem zveřejněné informace na pravou míru. Pro srovnání uvádějí, že cena studií pro Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV) pro Kraj Vysočina včetně studie proveditelnosti byla celkem přes jeden a tři čtvrtě milionu Kč, z toho jen průzkum veřejného mínění a strategie komunikace stály 400 tisíc korun (1).

„Rozhodně není pravdou, že se členové sdružení Společně pro Vysočinu distancují od nabídky studie, kterou sdružení Arnika magistrátu předala. Ani nic takového magistrátu nesdělili, což lze dokázat odeslanými e-maily. Stejně tak se nedistancujeme ani od další spolupráce s Arnikou. Obě sdružení od počátku spolupracují a požadují vyhlášení referenda, vyvrací předseda Společně pro Vysočinu Matěj Man prohlášení primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala a radního Rudolfa Chloupka.

Na únorovém jednání primátor Vymazal sám aktivně vyzval přítomné aktivisty, aby předložili cenovou nabídku vypracování komplexní odpadové studie. Již v jednacím sále jsme jednoznačně prezentovali svou pozici, tedy že cílem sdružení Společně pro Vysočinu je vyhlášení místního referenda a nemá kapacity pro psaní odborných studií. Odmítnout nabídku je výsostným právem zastupitelstva, překrucování souvislostí však považujeme za pomyslnou ránu pod pás, vysvětluje Man.

„Občanské iniciativy tady nejsou primárně od toho, aby zdarma předkládaly politikům řešení na klíč, jejich úkolem je zejména zprostředkovat názor veřejnosti na zásadní problémy a nabízet jiný pohled na věc. Vrcholní volení zástupci a jejich úřední aparát jsou naopak z veřejných peněz placení právě za to, že názor veřejnosti vyslechnou a přijdou s návrhem, který nepůjde proti veřejnému zájmu na zdravém životním prostředí a ekonomickém hospodaření, komentuje primátorova slova vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Hozenou rukavici lidé ze „Společně pro Vysočinu“ zvedli a oslovili se žádostí o pomoc svého partnera, nevládní organizaci Arnika, která má v odpadovém hospodářství větší zkušenosti, kontakty i kapacity. Arnika sestavila tým odborníků, zaštítila vypracování studie, kterou si primátor vyžádal, a dodala seriózní, reálnou cenovou nabídku.

Magistrát Jihlavy předal sdružení velmi široké zadání na vypracování komplexní strategické studie o nakládání s odpady v Jihlavě se specifikací všech vstupů, cen a technologií. Na tak široké a obsáhlé zadání reagovala Arnika návrhem na zpracování rozsáhlé a také finančně nákladné studie. Sami navrhovatelé z Arniky si ale byli vědomi, že by cena byla pro městský rozpočet velkou zátěží. Navrhli proto, že za cenu výrazně nižší vytvoří studii sice méně komplexní, ale pro Jihlavu v mnoha ohledech praktičtější. Stát měla 250 tisíc, což je v porovnání s obdobnou studií pro ISNOV zhruba poloviční cena. Výmluvné je podle sdružení i porovnání s nekvalitní studií proveditelnosti pro jihlavskou spalovnu za milion.

Pracovníci magistrátu se několikrát prostřednictvím médií (2) i elektronické komunikace snažili vmanipulovat sdružení Společně pro Vysočinu do role zpracovatele studie. To však členové sdružení férově, jasně a konzistentně po celou dobu odmítají a říkají, že ve chvíli, kdy vrcholí sběr podpisů pod návrh referenda, nemají na zpracování kvalitní studie kapacitu. Jak vyplývá z e-mailové komunikace, oba členové Společně pro Vysočinu oslovení vedoucí Ruschkovou o nabídce věděli a oba ji považovali za nabídku třetího subjektu (3), jak v předchozí emailové komunikaci vysvětloval stejné úřednici Matěj Man (4).

„Podotýkám, že se nikdo ze členů sdružení Společně pro Vysočinu od studie nedistancoval, opakujeme však, že nejsme subjektem, který ji může zaštítit. Ve výsledku jde o formální záležitost, kterou zástupci magistrátu, diplomaticky řečeno, poněkud dezinterpretovali. Ačkoli jsme žádali vedoucí odboru životního prostředí paní Ruschkovou, která radě města nabídku studie Arniky představila, o možnost obhájit svou pozici přímo při projednávání radou i zastupitelstvem města včas, nebylo nám to umožněno. Jednání magistrátu si vysvětlujeme tak, že jeho představitelům nejde o faktický informační přínos studie či spolupráce, ale o politikaření a taktiku, vyjasňuje postoj Man.

„Známe příklady měst a regionů ze zahraničí i ČR, které mají odpadové hospodářství na špičkové úrovni, produkují minimum směsného odpadu, dobře třídí a mají dobrý motivační systém. Některé z příkladů publikujeme na webu či sociální síti, komplexní překlady materiálů však vlastními silami nedokážeme zajistit. Ze zpětné vazby pracovníků magistrátu i technických služeb vyplývá, že naše články a názory čtou a zajímají se o ně. Místo aby kontaktovali přímo danou obec nebo region, obracejí se na nás. Požadované informace mohla magistrátu přinést levnější z nabídnutých studií, pro kterou by Arnika důležité detaily zjistila, shromáždila a nabídla na stříbrném podnose. I tu však politické vedení Jihlavy odmítá, uzavírá Man.

Poznámky pro editory:
(1) Vyčíslení nákladů je součástí Zápisu ze zasedání Řídícího výboru projektu ISNOV. Zasláno v příloze e-mailu a dostupné na:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Jihlava/Zapis_zasedani_Ridiciho_vyboru_ISNOV_vycisleni_nakladu.pdf
(2) Například v článku Jihlavského deníku „Arnika chce radit městu. Za milion“ ze dne 26. března 2014:
http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/arnika-chce-radit-mestu-za-milion-20140326.html
(3) Viz přepis e-mailové komunikace, v níž se členové vyjadřují k nabídce Arniky, zasláno společně s TZ a dostupné na:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Jihlava/Dotaz_zda_clenove_vedi_o_nabidce_Arniky.pdf
(4) Viz přepis e-mailové komunikace, v Matěj Man vysvětluje, kdo podává nabídku, zasláno společně s TZ a dostupné na:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Jihlava/Vyjasneni_kdo_podava_nabidku.pdf

PDF ke stažení:
Tisková zpráva
Zápis ze zasedání Řídícího výboru projektu ISNOV
Přepis e-mailové komunikace, v níž se členové vyjadřují k nabídce Arniky
Vyjasnění, kdo podává nabídku