Referendum ke spalovně a odpadům požaduje 4 575 Jihlavanů, podpisy už má primátor

Tisková zpráva přípravného výboru referenda občanského sdružení Společně pro Vysočinu ze dne  21. července 2014

Vit_Prchal_a_Vymazal_předání_návrhu_referendum_Jihlava

JIHLAVA – Dosud 4 575 občanů Jihlavy podpořilo návrh na vypsání místního referenda (1) ke spalovně a nakládání s odpady. Půjde o historicky první veřejné referendum v Jihlavě ke třem otázkám (2). Konání referenda navrhuje přípravný výbor v zájmu co nejvyšší účasti a úspory nákladů ve společném termínu s volbami do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014. Sběr podpisů byl zahájen 6. listopadu 2013 a dnes byl návrh i s podpisovými archy předán primátorovi Jihlavy, Jaroslavu Vymazalovi.

„Podle zákona o místním referendu by postačoval počet podpisů, odpovídající 10 % oprávněných voličů. V posledních dnech nám však lidé začali spontánně předávat další vyplněné archy a nutné minimum jsme už překročili téměř o 500 podpisů. Do doby, než vedení města referendum vyhlásí, však budeme stále vyplněné podpisové listiny přijímat,“ říká zmocněnec přípravného výboru Vít Prchal.

„Věřím, že referendum bude vyhlášeno a stane se precedentem pro naplňování přímé demokracie, tedy účasti obyvatel na rozhodování o zásadních otázkách života ve městě. Odpadové hospodářství a zejména spalovna si referendum určitě zaslouží,“ dodává jeden z členů Společně pro Vysočinu, který se zapojoval do sběru podpisů, Jiří Pykal.

Podpisová listina byla předána na podatelně magistrátu a zároveň symbolicky do rukou primátora Jihlavy. Magistrát nyní přezkoumá podpisy. Pokud bude návrh bezvadný a nebude vyškrtnuto více než cca 400 podpisů, zastupitelstvo musí referendum letos vyhlásit i kdyby kvůli tomu mělo svolat mimořádnou schůzi zastupitelstva. V opačném případě má přípravný výbor ze zákona právo doplnit v daném čase chybějící podpisy či náležitosti v návrhu.

„Samotné vypsání referenda není protestem proti spalovně, jde naopak o nabídku lidem, aby svobodně vyjádřili svůj názor. Referendum dá tedy odpadovému hospodářství v Jihlavě jasný směr bez nebezpečného přešlapování na místě či vyčkávání, které by mohlo do budoucna znamenat zvýšení nákladů na likvidaci odpadu“, uzavírá Matěj Man, odborník na odpadové hospodářství a předseda sdružení Společně pro Vysočinu.

Poznámky pro editory:

(1) Proč referendum? Informační kampaň a kroky zastupitelstva spíše svědčí o tom, že by se v Jihlavě mohla stavět spalovna komunálních odpadů, která má, jako každé zařízení své výhody, ale i nevýhody a podstatná rizika. Proto je důležité, aby bylo takto závažné rozhodnutí podloženo hlasem většiny obyvatel Jihlavy. Podobně otázka recyklace, prevence a produkce odpadu – v tom spatřují nejen iniciátoři referenda ve městě značné rezervy. Proto je nutné, aby sami občané v případě svého zájmu magistrát zavázali ke konkrétním krokům a aktivitám.

Občanské aktivity, petice, ankety o kvalitě života ve městě, veřejné diskuse a kulaté stoly – zde všude převažoval hlas, aby odpadová otázka byla řešena jiným způsobem, než výstavbou spalovny. Práce na přípravách možné výstavby spalovny (viz. změna územního plánu města či rozšíření studie proveditelnosti) však pokračují. Produkce směsného komunálního dopadu stagnuje nebo klesá jen velmi pomalu a míra recyklace vzrůstá meziročně jen nepatrně, navzdory společenské poptávce. Návrh na vypsání místního referenda v této problematice je tedy dalším logickým krokem kupředu.

Občané jsou oprávněni rozhodovat svým hlasováním o podobě odpadového hospodářství ve svém městě, neboť problém odpadů se dotýká každého jednotlivce a je třeba ho řešit včas s výhledem do budoucna. A to nejen kvůli požadavkům evropské a národní legislativy, ale také proto, že náklady na provoz systému odpadového hospodářství v Jihlavě představují nemalou položku v městském rozpočtu. Termín konání je navržen shodně s konáním voleb do zastupitelstev obcí pro zajištění co nejvyšší účasti oprávněných osob. Stanovení tohoto termínu je vhodné mj. i vzhledem k zásadě hospodárnosti stanovené § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náklady pro obec díky spojení obou procesů budou nižší.

(2) Znění otázek, navržených k rozhodnutí v místním referendu:

1) „Souhlasíte s tím, aby město Jihlava bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě spalovny komunálních odpadů (ZEVO, plazmová a pyrolýzní jednotka apod.) na území statutárního města Jihlavy?

2) „Jste  pro, aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné  působnosti pro zvýhodnění občanů, kteří produkují málo směsného komunálního odpadu (SKO) a více třídí oproti těm, kdo třídí méně a vyprodukují více SKO?“

3) „Jste pro, aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu za rok prostřednictvím zvýšení míry recyklace a kompostování všech odpadů ze živností a domácností minimálně na 50%?“

Další vývoj ve věci referenda můžete sledovat na informačním webu nebo na facebooku:

https://www.referendumjihlava.cz/

https://www.facebook.com/ReferendumJihlava

Příloha: Kopie návrhu na konání místního referenda, předaná na podatelně magistrátu města Jihlavy dne 21. 7. 2014 (ke stažení v pdf formátu)