Otázky referenda

spalovna-pict1. Souhlasíte s tím, aby město Jihlava bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě spalovny komunálních odpadů (ZEVO, plazmová a pyrolýzní jednotka apod.) na území statutárního města Jihlavy?

Pokud odpovíte zde ANO, město Jihlava musí zabránit výstavbě spalovny ve svém katastru. Pokud odpovíte NE, zabránit tomu nemusí.
Spalování odpadu plýtvá surovinami. Energie, která se při spalování získá, je minimální v porovnání s tím, kolik energie se ušetří recyklací a kompostováním. Pokud spálíme ve spalovně 100 tun odpadu, asi 30 tun zbude v podobě popelu a škváry. Dle zahraničních zkušeností je možné ve velkých městech dosáhnout míry třídění na úrovni 70 %. Pokud by Jihlava vytřídila 70 % odpadu, zbude 30 %, se kterými je třeba si dál poradit. Nejspíš upravit a skládkovat. Máme skládkovat 30 % odpadu, který vyjde ze spalovny, nebo 30 % odpadu který zbude po vytřídění? V současné době bohužel neexistuje odpadový sytém, který by nekončil skládkou. Mnohem výhodnější je druhotné suroviny vytřídit než s nimi topit. Popílek (odpad z filtrů ze spalovny) je toxický.

payt-pict2. Jste  pro, aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné  působnosti pro zvýhodnění občanů, kteří produkují málo směsného komunálního odpadu (SKO) a více třídí oproti těm, kdo třídí méně a vyprodukují více SKO?

Požadujeme motivaci pro občany Jihlavy k většímu třídění odpadu. Např. ten, kdo poctivě třídí, ať platí za popelnice méně než ten, který je plní až po okraj. Současný motivační systém je nastaven absurdně. Pokud 4x ročně donesete do sběrného dvora slupku od banánu, dostanete slevu na odpad 70 Kč ročně. Tohle je úplně špatně.
Pokud zaškrtnete ANO, město musí udělat víc. Město musí udělat veškeré kroky pro funkční motivační systém. A ne jenom nastavit formální pravidla. Pokud dáte NE, město nebude muset podnikat v této věci žádné další kroky.

odpad-pict3. Jste pro to, aby město Jihlava podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu za rok prostřednictvím zvýšení míry recyklace a kompostování všech odpadů ze živností a domácností minimálně na 50%?

V současné době nevytřídíme na Vysočině více než 35 % veškerého odpadu. To je málo ve srovnání se sousedními státy nebo jinými většími městy. Produkce komunálního odpadu na obyvatele je u nás také poměrně vysoká. Třídit sice musí občané, ale politici a úředníci jim k tomu musí vytvořit podmínky. Tato otázka referenda má neobyčejnou sílu, protože jde o nastavení ambiciózních cílů v odpadovém hospodářství.
Zodpovědní úředníci často lamentují, že soused netřídí, rodina odvedle netřídí, pan Novák netřídí a že když lidé nechtějí, nedá se s tím nic dělat. Pokud se ale podaří v této otázce pomocí vaší odpovědi ANO protlačit navrhované odpadové cíle do plánu odpadového hospodářství města Jihlavy bude to mít neobyčejný efekt. Úředníci a politici již nebudou mít na co se vymlouvat. Nebude nadále možné akceptovat rezignovaná vyjádření o tom, že lidé nemají zájem. Bude třeba investovat více kreativity i financí do osvěty, motivačního systému, třídění, předcházení vzniku odpadu a všech dalších skvělých věcí, které odpadové hospodářství 21. století přináší.