Odpady v Jihlavě

Jihlava má velkou rezervu zejména v nastavení systému prevence vzniku odpadu, což je ale bohužel problém celorepublikový. Prevence by měla zajisti minimalizaci vzniku odpadu. Tedy například redukovat zbytečně balené výrobky, zbytečně produkované reklamní letáky, nebo zajistit zpětný odběr grafického papíru a podobně.

 Město Jihlava dělá v porovnání s republikovým průměrem více pro kompostování odpadu, například dotovanými kompostéry pro rodiny, avšak i zde by se dalo přidat. Ve městě není dostatek hnědých popelnic na bioodpad.

Opětovné využití odpadu Jihlava obstarává především sběrem použitého šatstva, což je činnost záslužná. Zkušenosti ze zahraničí přinášejí však ještě propracovanější systémy chráněných dílen, kde pracovníci opravují vyhozený nábytek a elektroniku a znovu je prodávají. Kontejnerů na oddělený sběr je v Jihlavě také velký počet, za což si magistrát zaslouží palec nahoru, nicméně kontejnery na ulicích mají své limity. Vyššího podílu třídění se dá dosáhnout například pytlovým sběrem.

systém sběru

Nejen selský rozum, ale i evropská legislativa říká, že je správné produkovat minimum odpadu, znovu ho využívat, maximálně třídit a kompostovat. Spalování a skládkování odpadu stojí v odpadové hierarchii na posledních místech.

pyramida_eu

Největší pozornost i finance zasluhuje snižování produkce odpadu, jeho opětovné využití a recyklace. Těmito způsoby by mělo být odkloněno nejvíce odpadů z celkového množství komunálního odpadu. Na Vysočině produkujeme skoro 230 tisíc tun komunálního odpadu za rok. Spalovna by měla spalovat 150 tisíc. To je o hodně víc než polovina. Produkce komunálního odpadu v ČR mezi posledními roky stagnuje, v některých krajích mírně klesá. O hodně víc než polovinu odpadu bychom měli recyklovat a kompostovat. Jak toho dosáhneme, když budeme muset krmit spalovnu, aby se ekonomicky vyplatila?